ไปที่เนื้อหา


ตอบกลับไปยัง ด่วน! ต้องการคนขับโดนมืออาชีพร่วมเดินทางไป จ .ระนองกับเรา ฟรี(ไป-กลับเครื่องบิน)


ตัวเลือกโพสต์

  หรือ ยกเลิก


สรุปกระทู้

โพสต์เมื่อ 23 February 2017 - 03:33 AM

เรียนชมรมไทยแลนด์โดรน

        ต้องการคนบังคับโดรนมืออาชีพเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองกับเรา เพื่อถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อสังคมการทิ่้งทุ่นผูกเรือง     

 

เดินทาง วันที่ 2 มีนาคม สนใจโทร 098-280-3126  K.มอส ด่วน 

กำหนดการคราวๆ 

กำหนดกำรจัดงำนวันที่ 4 มีนำคม 2560 (โครงกำรติดตั้งทุ่นผูกเรือ)
5.45 น. – 7.20 น. คณะผู้ร่วมงานเดินทางมาจังหวัดระนอง
8.30 น. – 9.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน และ ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ อุทยานแห่งชาติแหลมสน
9.30 น. – 9.45 น. เดินทางไปขึ้นเรือที่ ท่าเรือบางเบน เพื่อเดินทางไปเกาะกาตก (อ่าวเขาควาย)
10.20 น. – 10.30 น. เดินทางถึงเกาะกาตก (อ่าวเขาควาย)
10.30 น. – 11.00 น. ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือ บริเวณชายหาดอ่าวเขาควาย
โดยมีประธานร่วมในการเปิดโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือ ดังนี้
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
- (อธิบดีกรม/ตัวแทน) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- (ท่านแม่ทัพ/ตัวแทน) กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓
- (รองเลขาธิการ/ตัวแทน) สถาบันพระปกเกล้า
- นายก อบจ.ระนอง
- ผอ.หลักสูตร ปศส.
- ประธานกรรมการคณะนักศึกษา ปศส.รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า
และถ่ายภาพร่วมกันสาหรับการเปิดโครงการติดตั้งทุ่นผูกเรืออย่างเป็นทางการ
11.00 น. – 12.00 น. พิธีการมอบถังเก็บน้าจืดและเครื่องกรองน้าดื่มให้กับเกาะกาตก อุทยานแห่งชาติแหลมสน
และคณะท่านประธานในโครงการฯ ร่วมปลูกต้น “จิกทะเล” จานวน 10 ต้น
12.00 น. – 13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะกาตก (อ่าวเขาควาย)
13.00 น. – 15.30 น. แบ่งทีมสาหรับทากิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ทีมดาน้าวางทุ่นผูกเรือ บริเวณเกาะกาตก เกาะญี่ปุ่น และเกาะค้างคาว
กลุ่มที่ 2 ทีมปรับทัศนียภาพบนชายฝั่ง อาทิ เก็บขยะภายในเกาะ และปรับปรุงเส้นทางหนีสึนามิ
15.30 น. – 15.45 น. คณะผู้ร่วมงานทั้งหมดกลับมาที่เกาะกาตก (อ่าวเขาควาย) เพื่อถ่ายภาพร่วมกันหลังสิ้นเสร็จภารกิจ
และเตรียมขึ้นเรือเพื่อเดินทางกลับ
15.45 น. – 16.30 น. ทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือบางเบน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
18.00 น. – 22.00 น. ร่วมรับประทานอาหารค่า ที่ แสงทองรีสอร์ท (รีสอร์ที่อยู่ติดที่ทาการอุทยานแห่งชาติแหลมสน)

ตรวจสอบทุกส่วนของกระทู้ (เปิดในหน้าต่างใหม่)